5_5.  ინფორმაცია სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების შესახებ 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით