მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის - CERT.GOV.GE პარტნიორები


First - სრულუფლებიანი წევრი
http://www.first.orgTrusted-Introducer - აკრედიტირებული წევრი
http://www.trusted-introducer.org/Arakis (CERT.PL)
http://arakis.pl/en/index.html

Atlas Arbor Networks
http://atlas.arbor.net/Clean-MX
http://clean-mx.de/International Multilateral Partnership Against Cyber Threats
http://www.impact-alliance.org