• ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ


მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ფუნქციები

ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა

შრომის შინაგანაწესი

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ

2012 წლის ანგარიში

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა - ინფორმაციული უსაფრთხოების განვითარება (2013-2016 წ.წ.)

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა - ელექტრონული მმართველობის განვითარება (2013-2016 წ.წ.)


ბიოგრაფიული მონაცემები მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის შესახებ


მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარის ფოტო

საკონტაქტო ინფორმაცია

  • საჯარო ინფორმაციის გვერდი


  • ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ


კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ


ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

 

  • სამართლებრივი აქტები


ნოტარიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია

  • სხვა საჯარო ინფორმაცია