ნიკოლოზ გაგნიძე - თავმჯდომარე

ნატალია გოდერძიშვილი - იურიდიული სამმართველოს უფროსი

თამუნა გვენეტაძე - ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი

დავით ათაბეგაშვილი - ფინანსური სამმართველოს უფროსი