მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის - CERT.GOV.GE პარტნიორები 


First - სრულუფლებიანი წევრი
http://www.first.orgTrusted-Introducer - აკრედიტირებული წევრი
http://www.trusted-introducer.org/
 Arakis (CERT.PL)
http://arakis.pl/en/index.html
 
Atlas Arbor Networks 
http://atlas.arbor.net/
 


Clean-MX
http://clean-mx.de/
 


International Multilateral Partnership Against Cyber Threats
http://www.impact-alliance.org