ტრენინგები

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 2014 წლის ყოველი თვის შუა რიცხვებში ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერებისთვის გეგმავს ტრენინგების ციკლის ორგანიზებას „კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების საფუძვლებში“. კურსი ეფუძნება ENISA-ს მიერ შექმნილ სავარჯიშოებს, რაც მსმენელს გაუუმჯობესებს კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების უნარებს.

კურსის მიზანია ორგანიზაციის პერსონალს გამოუმუშავდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტებთან შესაბამისი მოპყრობის უნარ-ჩვევები, ასევე შეძლოს ინციდენტების ანალიზი.

კურსი განკუთვნილია ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცრებისთვისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის. კურსის ხანგრძლივობაა 3 დღე.

კურსის საფასური შეადგენს 650 ლარს.

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ერთი თანამშრომლისთვის (საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება #157 (2013 წლის 11 მარტი) კურსი არის უფასო.