ქსელის მონიტორინგი

კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფი ორგანიზაციებს
 სთავაზობს ქსლურ მონიტორინგს, რაც საშუალებას იძლევა აღმოჩენილ იქნას ქსელში მიმდინარე სხვადასხვა შეტევები. მაგალითად, როგორებიცაა dDoS, Brute Force, Botnet IP’s.

ქსელური მონიტორინგი ხორციელდება Netflow ინფორმაციის საშუალებით, რაც შეიცავს მხოლოდ ზედაპირულ ინფორმაციას ქსელის შესახებ. აღნიშნული მეთოდით ქსელური მონიტორინგი გარანტირებულს ხდის ორგანიზაციის ინფორმაციის ხელშეუხებლობას.