ირაკლი გვენეტაძე - თავმჯდომარე

ნატალია გოდერძიშვილი - იურიდიული სამმართველოს უფროსი

თამუნა გვენეტაძე - ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი

ირაკლი ლომიძე - ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი

ნიკოლოზ გაგნიძე - მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის სამმართველოს უფროსი

დავით ათაბეგაშვილი - ფინანსური სამმართველოს უფროსი